KMI Board

คุณเดชา ศิริภัทร

กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (รุ่น 2)

ประวัติการทำงาน

 • 2514 – 2518   ข้าราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • 2519 – 2526   ผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์  (เกษตรภัทร)
 • 2527 – 2531   ผู้ประสานงานฝ่ายเกษตร สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 • 2532 – 2541   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสังคม จ.สุพรรณบุรี
 • 2542 – ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี

ตำแหน่งอื่น ๆ

 • 2528 – ปัจจุบัน     กรรมการมูลนิธิหยาดฝน จ.ตรัง
 • 2532  – ปัจจุบัน    ประธานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
 • 2542  – ปัจจุบัน    กรรมการ (รองประธาน) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
 • 2550  –  ปัจจุบัน   กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

 เกียรติประวัติ :

 • 2531   องค์ปาฐกมูลนิธิโกมลคีมทอง
 • 2535   รางวัล อาโซก้า เฟลโล่ว์
 • 2539   ศิษย์เก่าตัวอย่าง 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2545   ผู้ทำคุณประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • 2548   รางวัลเพชรดีศรี มข. มูลนิธิศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2552   โล่ห์เกียรติคุณวาระ 30 ปี นิตยสารหมอชาวบ้าน
 • 2554   รางวัลเกียรติยศ คนค้นคนอวอร์ด ครั้งที่ 3
 • 2555   รางวัล ชูเกียรติ อุทกพันธุ์ ครั้งที่ 9