KMI Board

คุณพเยาว์ ปฎิมาภรณ์ชัย

เหรัญญิกมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน

  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการบริหาร ด้านการเงินและทรัพย์สิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย