KMI Board

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 • ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • ประธานคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 • ฯลฯ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หรือคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ. 2505-2509
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขามนุษยพันธุศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2510-2511
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผลงานหนังสือ

 • การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ
 • KM วันละคำ : จากนักปฏิบัติ KM สู่นักปฏิบัติ KM
 • ผู้บริหาร องค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติ
 • เคออร์ดิค อลหม่าน สู่ …ระเบียบ
 • ฯลฯ