In House Workshop

เน้นการออกแบบการเรียนรู้สำหรับประเภทองค์กรแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-made) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้การเรียนรู้ที่เน้นความเป็นกันเอง บรรยากาศสบายๆ ไม่เคร่งเครียด เป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ฝึกทดลองปฏิบัติ สะท้อนการเรียนรู้จากกิจกรรมและเรียนรู้จากกรณีศึกษาจากหลากหลายประเภทองค์กรที่นำการจัดการความรู้ไปปรับและประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ 

เป็นหลักสูตรที่สามารถจัดเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด ระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ตลอดจนบุคลากรในองค์กรในทุกระดับ

สอบถามโทร. 02-511-5855 #123 #138  คุณปาริชาติ คงสนิท, คุณธนิษฐ์ฌา ไชยวรรณ
e-mail: kmithailand.info@gmail.com, Thanidcha.oh@gmail.com