Human KM

ภาพรวมหลักสูตร

การพัฒนาองค์กรหรือการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนหยั่งลึกถึงวิถีคิด วิถีชีวิตของคนในองค์กร ซึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องการการสนับสนุนและผลักดันจากหลายส่วนหลายด้าน

แต่จะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญคือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับคนทำงานและองค์กร และเนื่องเพราะหลักการแนวคิดหรือสมมติฐานของ KM ที่เชื่อว่า มนุษย์หรือคนทำงานทุกคนมี “ความรู้” อยู่แล้ว และสามารถเรียนรู้หรือเพิ่มเติมความรู้ได้ตลอดเวลาจากการทำงาน ซึ่งก็คือ “ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)” นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม มีหลายองค์กรได้เรียนรู้และใช้ KM ในการจัดระบบหรือคลังความรู้เพียงมิติเดียวเท่านั้น ยังขาดซึ่งมิติสำคัญ คือ “คน” ที่จำเป็นต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์และศิลป์ของ KM (Human KM)” เข้าไปช่วยหนุนเสริมให้เกิดการ “พัฒนาตนเอง” ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เติบโตมาจากภายในตัวบุคคล และ “พัฒนาต่อยอดกันเอง” เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าต่อกัน นำ “ความรู้ฝังลึก” ของแต่ละคน มารวมกันให้เป็นความรู้ขององค์กร เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันจนกระทั่งเกิดการเคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรมีทั้งศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ที่หลากหลาย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้อย่างสอดคล้องกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานปกติและพัฒนางานประจำได้

รูปแบบการเรียนรู้

การเรียนรู้แบบ Play&Learn ผ่านกิจกรรมการฝึกทักษะและเรียนรู้แบบกลุ่ม