“เวทีถอดบทเรียนการทำงานพัฒนาลูกค้าและชนบท” read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CSR ของ กฟผ. กับชุมชนรอบเขื่อน / โรงไฟฟ้า read more

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)