บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

“Human KM” read more

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด (SCG)

“Human KM for Manager and Manager Assistance” read more

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน จำกัด

“จัดฐานการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างสาระและบันเทิง” read more

บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด

หลักสูตร “เรียนรู้การจัดการความรู้ สร้างความเข้าใจ
เห็นถึงประโยชน์”

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

“การจัดการความรู้สำหรับผู้บริหาร”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

“เสริมทักษะการเป็นคุณอำนวยการเรียนรู้” read more

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด