หลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “change agent” read more

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี read more

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

“ลิขิต ผู้เก็บเรื่องเล่าความรู้ปฏิบัติ” read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “งานสร้างสรรค์ ทีมสร้างผล คนสร้างสุข” read more

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเป็น “คุณอำนวย” (Facilitator) read more

โรงพยาบาลเลิดสิน

“การบันทึกความรู้เพื่อพัฒนางาน”
(25-26 กรกฎาคม 2556) read more

โรงพยาบาลสกลนคร