สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธารณสุข