หลักสูตร “KM For PM” และ หลักสูตร “การบริหาร
เครือข่าย” read more

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“OD for Core Value” read more

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน