นอกเหนือจากการจัดอบรมเรื่องการจัดการความรู้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว

สคส. ยังสามารถปรับการจัดการความรู้ให้เข้ากับเรื่องอื่นๆ ดังเช่นการอบรมที่จัดให้กับสถาบันราชานุกูล ครั้งนี้ไปในหัวข้อ “จัดการความรู้ธรรมะกับความสุข : ประยุกต์ใช้หลักธรรมในการปฏิบัติงาน” โดยไม่ลืมเ้น้นย้ำเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นแก่นหลักของการจัดการความรู้ไว้อย่างแนบเนียน