หลักสูตร “เรียนรู้การจัดการความรู้ สร้างความเข้าใจ เห็นถึงประโยชน์”