การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีระบบ และมีการถ่ายถอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งอย่างมีศักยภาพและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ”

จาก การตีความ KM ของผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งที่ผ่านการเรียนรู้ใน workshop

IMG_20130219_130459

IMG_20130220_085222 IMG_20130218_145115