Article

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : 1. การจัดการความรู้คืออะไร…..

 • โพสต์เมื่อ 9 มกราคม 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

ที่: https://www.gotoknow.org/posts/596407   บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy…

การประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic

 • โพสต์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
 • |
 • ผู้โพสต์

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic ประกอบหนังสือ “ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้” โดยมีเงื่อนไขการประกวด ดังนี้ 1. หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 20…

Leadership in You สู่การเป็นผู้นำแนวใหม่

 • โพสต์เมื่อ 23 มิถุนายน 2557
 • |
 • ผู้โพสต์

*ดาวน์โหลดใบสมัคร *แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ 

“Knowledge Facilitator” ผู้อำนวยการเรียนรู้ในองค์กร

 • โพสต์เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557
 • |
 • ผู้โพสต์

แนวคิด    “คน”  เป็นหัวใจของความสำเร็จที่จะทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้อย่างยั่งยืน หรือการจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) ได้หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับ…

สรุปขั้นตอนสำคัญในการนำ KM ไปใช้ในองค์กร (ตอนที่ 3)

 • โพสต์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556
 • |
 • ผู้โพสต์

เราอาจจะมองว่าขั้นตอนแรกนั้นเป็นการทำความเข้าใจในระดับผู้บริหาร เป็นการสร้างความตระหนักสร้างการมีส่วน สร้าง Ownership และ Commitment ในเรื่อง KM จากกลุ่มผู้บริหาร ส่วนขั้นตอนที่สองเป็นการพัฒนาผู้ที่จะมาเป็นแขนเป็นขาให้ผู้บริหาร…