ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๑๒. เทคโนโลยี KM

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๑๒ นี้ ได้จากการตีความบทที่ 12 Knowledge Management Technology สรุปได้ว่า การเลือกใช้เทคโนโลยีใด ขึ้นกับเป้าหมายขององค์กร และความต้องการของผู้ใช้ เป็นสำคัญ เมื่อเลือกแล้ว ก็ต้องมีระบบสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดี ประเด็นสำคัญที่สุดในเรื่องเทคโนโลยีสำหรับใช้ในการจัดการความรู้ คือจะเข้าใจความต้องการที่แท้จริง ได้อย่างไร เพื่อจะได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง สองประเด็นนี้มีความสำคัญยิ่งยวดต่อความสำเร็จของ การจัดการความรู้ขององค์กร และการจัดการความรู้ที่ล้มเหลว ส่วนหนึ่งมาจากความผิดพลาดในสองประเด็นนี้ และยิ่งร้ายกว่านั้น หากหลงผิดว่าการจัดการความรู้คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยสำคัญหลักสี่ประการ ต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้คือ (๑) คน (๒) กระบวนการ (๓) เทคโนโลยี และ (๔)…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๑๑. การจัดการสารสนเทศ และสาระความรู้

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๑๑ นี้ ได้จากการตีความบทที่ 11 Information and Content Management สรุปได้ว่า การจัดการสารสนเทศ และสาระความรู้ ต้องจัดการให้สนองการใช้งานจริงให้มากที่สุด มีการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างของสารสนเทศและสาระความรู้ รวมทั้งจัดการให้สาระความรู้สดใหม่ ใช้การได้ดีอยู่เสมอ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย “การเรียนรู้ขององค์กร” (organization learning) คือช่วยเอื้อต่อกิจกรรม Lessons Learned, AAR, และ CoP แม้ว่าความรู้ในรูปเอกสารเป็นความรู้หยุดนิ่ง แต่ก็ยังมีประโยชน์ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ช่วยให้มีการจัดเก็บ (capture) ความรู้ และนำไปใช้ต่อ (re-use) ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่ง…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๑๐. กรอบดำเนินการ KM

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๑๐ นี้ ได้จากการตีความบทที่ 10 Knowledge Management Framework สรุปได้ว่า กรอบดำเนินการ KM เป็น “โครง” ของ KM การดำเนินการเพื่อให้มีเอกสาร กรอบดำเนินการ KM จึงเป็นเสมือนการวางแผน “เข้ามวย” KM ให้เหมาะสมต่อบริบทภายในอง์กร และบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย และในที่สุด KM เข้าไปฝังตัวอยู่ในงานประจำของทุกส่วนภายในองค์กร การมีกรอบดำเนินการ KM เขียนไว้เป็นเอกสาร มีประโยชน์ในด้านที่ช่วยให้ดำเนินการ KM อย่างเป็นระบบ สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นขั้นเป็นตอน ไม่ตกหลุมพรางดำเนินการ KM…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๙. ประเมินสถานภาพของ KM ภายในองค์กร

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๙ นี้ ได้จากการตีความบทที่ 9 Assessing the Current State of KM in the Organization สรุปได้ว่า ประเมินสถานภาพ KM ในปัจจุบันได้ โดยร่วมกันตั้งคำถาม (๑๖ ข้อ) และร่วมกันตอบ ได้เป็นข้อมูลสำหรับสังเคราะห์ นำไปใช้ประกอบการวางกรอบดำเนินการยุทธศาสตร์ KM การประเมินสถานภาพปัจจุบันของการจัดการความรู้ในองค์กร ทำโดยตอบคำถามต่อไปนี้ ทำไมความรู้นี้จึงไม่ได้รับการจัดการไปแล้ว อะไรปิดกั้นการไหลของความรู้จากคนมีความรู้ไปยังคนที่ต้องการใช้ อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราทำได้เพื่อระงับการปิดกั้น หรือเพื่อส่งเสริมการไหลของความรู้ การประเมินมีเป้าหมายเพื่อหาว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงตรงไหน และหาจุดแข็งหรือความสำเร็จ สำหรับขยาย ไปสู่กรอบการดำเนินการ…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๘. หมวดหมู่ความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๘ นี้ ได้จากการตีความบทที่ 8 Strategic Knowledge Areas สรุปได้ว่า ในกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ของการจัดการความรู้ ต้องมีขั้นตอนของการกำหนด หมวดหมู่ความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าต้องไม่ดำเนินการจัดการความรู้แบบเหวี่ยงแห ไร้จุดเน้น ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่สำคัญที่สุดคือไม่จัดการความรู้ทั้งหมด แต่มุ่งคัดเลือกความรู้ที่มีความ สำคัญยิ่งยวดมาดำเนินการจัดการ ความสำคัญดังกล่าวหมายถึงความสำคัญต่อธุรกิจ โดยตอบคำถามว่า ความรู้ ที่มีคุณค่าสูงคืออะไร ความรู้อะไรที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ความรู้อะไรที่จะให้ ผลประโยชน์สูงแก่ผู้เรียน คำแนะนำคือ ให้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้พุ่งไปที่ประเด็นที่มีคุณค่าทางธุรกิจสูงสุด ที่เรียกว่า “หมวดหมู่ความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Knowledge Areas)   วิธีกำหนดความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ วิธีกำหนดหมวดหมู่ความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ทำได้ ๒ แนว คือแนว…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๗. วิสัยทัศน์และขอบเขตของ KM

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๗ ได้จากการตีความบทที่ 7 Knowledge Management Vision and Scope สรุปได้ว่า ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และเขียนออกมาให้มีพลังเพื่อสื่อสารเป้าหมายและคุณค่า และกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน ป้องกันการทำงานอย่างเปะปะพร่ามัว วิสัยทัศน์เป็นคำสั้นๆ ไม่เกิน ๓ ประโยค ที่อ่านหรือฟังแล้วเห็นภาพพจน์ ว่า KM ขององค์กรเป็นอย่างไร และขอบเขตก็เช่นเดียวกัน บอกให้รู้ว่าจะเริ่มที่ส่วนไหนขององค์กรก่อน ถ้อยคำที่บอกทั้งสองสิ่ง มีความสำคัญในระดับสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วม ดังนั้น กระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ มีความสำคัญพอๆ กับตัววิสัยทัศน์ หรือสำคัญยิ่งกว่า เพราะหากบุคคลสำคัญ ในองค์กรมีส่วนสำคัญในการร่วมกำหนด ก็คือเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๖. สิ่งที่ขาดไม่ได้ของธุรกิจ

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๖ ได้จากการตีความบทที่ 6 Identifying Underlying Business Imperatives and Drivers สรุปได้ว่า ต้องควานหาสิ่งจำเป็นสูงสุดต่อการอยู่รอดขององค์กรให้พบ และจัดกรอบยุทธศาสตร์ KM ให้สนองสิ่งนั้น หัวใจที่สำคัญที่สุด ที่พึงตระหนักเสมอคือ KM ต้องสนองความต้องการขององค์กร และจาก ความต้องการนั้น ต้องคิดต่อไปยังปัจจัยที่ธุรกิจขององค์กรขาดไม่ได้ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลตามที่ระบุ ในตอนที่แล้ว ปัจจัยที่ธุรกิจขาดไม่ได้ เป็นตัวกำหนด KM ไอทีไม่ใช่ตัวกำหนด แต่เป็นตัวตอบสนอง นอกจากต้องหาสิ่งที่ธุรกิจขาดไม่ได้แล้ว ยังต้องไม่นำเสนอสิ่งนั้นในภาษา KM ต้องนำเสนอใน ภาษาธุรกิจ   ด้านที่ควรเน้น ๔ ด้าน…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๕. โครงสร้างของยุทธศาสตร์ และการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๕ ได้จากการตีความบทที่ 5. Strategy Structure and Strategy Input สรุปได้ว่า เอกสารยุทธศาสตร์ KM มี ๑๑ ส่วน เริ่มจากหลักการและความจำเป็น ที่จะต้องเขียนจากการมีส่วนร่วมของบุคคลสำคัญขององค์กร ซึ่งได้ข้อมูลความเห็นจากการสัมภาษณ์ และการประชุมปฏิบัติการ เอกสารยุทธศาสตร์ควรประกอบด้วย ๑๑ ส่วนดังต่อไปนี้ หลักการ จุดเน้นสำหรับองค์กร วิสัยทัศน์ KM ขององค์กร ความรู้ที่ต้องเน้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงสร้าง KM การจัดการสารสนเทศ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อมโยงกับธุรกิจ โครงการทดลอง…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๔. บัญญัติสิบประการสำหรับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๔ ได้จากการตีความบทที่ 4 The Ten Principles Behind Your KM Strategy สรุปได้ว่า เพื่อให้กำดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรประสบความสำเร็จ สถาปนา KM เข้าไปฝังตัว อยู่ในทุกส่วนขององค์กรอย่างยั่งยืนและพัฒนาต่อเนื่อง ต้องดำเนินการตามหลักการสิบประการ ตามที่ระบุ ในตอนนี้   หลักการเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ การดำเนินการ KM ต้องมีการจัดระบบ ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร การดำเนินการ KM ต้องเชื่อมโยงความรู้ที่สำคัญยิ่งยวด กับจุดต้องการใช้งาน ต้องถือเป็นโปรแกรมเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องทำกรอบดำเนินการ KM ภาพรวม กรอบดำเนินการนี้ต้องฝังหรือบูรณาการอยู่ในโครงสร้างการทำงานขององค์กร…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๓. เหตุผลที่ต้องจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๓ ได้จากการตีความบทที่ 3 Making the Case for a Knowledge Management Strategy สรุปได้ว่า ต้องหาข้อมูลหลักฐานที่แสดงว่า ในขณะนี้ KM ขององค์กรอ่อนแอ และหากจัดให้เข้มแข็ง จะก่อผลดีต่อผลประกอบการและความเข้มแข็งขององค์กรในภาพรวม การจัดทำยุทธศาสตร์ KM เป็นโปรเจ็คเล็กๆ ในตัวของมันเอง ดังนั้น ก่อนดำเนินการ ต้องให้ผู้บริหารเชื่อว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ขององค์กร ในปัจจุบันมีการจัดการความรู้ในระดับด้อยกว่าที่ควรจะเป็น องค์กรต้องการยุทธศาสตร์ KM   ความรู้เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจหรือไม่ Peter Senge ให้นิยามคำว่า “ความรู้”…