จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑. การจัดการความรู้คืออะไร

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑ นี้ได้จากการตีความบทที่ 1  What is knowledge management    การให้นิยามของคำว่า การจัดการความรู้ ในที่นี้ เป็นนิยามสำหรับการนำไปใช้อย่างสมดุล ในบริบทขององค์กรแต่ละแบบ นิยาม นิยามของการจัดการความรู้มีได้มากมาย    ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามหานิยามที่ถูกต้องที่สุด ดีที่สุด    สิ่งที่ควรทำคือ ผู้บริหาร (Line manager) ในองค์กร กับทีมชี้ทิศ KM  (KM…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒. ลำดับขั้นตอนของการริเริ่มดำเนินการ KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๒ นี้ได้จากการตีความบทที่ 2  The stages of KM implementation การริเริ่มดำเนินการระบบจัดการความรู้ เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร  ต้องเลือกใช้วิธีการที่ถูกต้อง    และต้องดำเนินการอย่างมีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมต่อองค์กรนั้นๆ    ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว     และที่สำคัญ วิธีการที่ใช้ตอนเริ่มต้น  กับวิธีการที่ใช้เมื่อระบบจัดการความรู้เข้าสู่วุฒิภาวะแล้ว ไม่เหมือนกัน  วิธีเริ่มต้นดำเนินการระบบ KM 6 วิธี คำแนะนำ  ดำเนินการตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างบน …

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๓. อุปสรรคและหลุมพราง

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๓ นี้ได้จากการตีความบทที่ 3  Barriers and pitfalls สามบทแรกในบันทึกชุดนี้ เป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ “การจัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร” โดยมองจากมุมที่ต่างกัน     ในตอนที่สามนี้ มองจากมุมของอุปสรรค และประสบการณ์การดำเนินการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนยิ่ง    โอกาสดำเนินการผิดพลาดจึงมีได้มากมาย    การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นจึงมีประโยชน์มาก     เพื่อจะได้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีก    ผู้เขียนหนังสือ The Knowledge…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๔. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๔ นี้ได้จากการตีความบทที่ 4  Knowledge management strategy   ซึ่งเป็นบทแรกใน ๗ บทของหมวดที่ว่าด้วยเรื่องการเตรียมการณ์และเตรียมทรัพยากร    การประยุกต์ KM โดยไม่ได้ไตร่ตรองกำหนดยุทธศาสตร์ให้รอบคอบเป็นสิ่งไม่ควรทำ     เพราะยากที่จะบรรลุผลสำเร็จ    ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ของการจัดการความรู้มี ๙ ด้าน ดังต่อไปนี้ ตัดสินใจหลักการเชิงยุทธศาสตร์ ปรึกษากับผู้บริหารที่ต้องการให้มีการริเริ่ม KM ในองค์กร   …

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๕. หัวหน้าทีมริเริ่มดำเนินการจัดการความรู้

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๕ นี้ได้จากการตีความบทที่ 5  The role, skills and characteristics of  knowledge management leader สาระในบทนี้ ช่วยชี้นำการเลือกคนมาเป็นหัวหน้าทีมดำเนินการ     หน้าที่นี้อาจเรียกว่า  ผู้จัดการ โปรแกรม KM,  ผู้อำนวยการ KM,  หรือ ซีเคโอ (CKO = Chief…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๖. สมาชิกทีม KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๖ นี้ได้จากการตีความบทที่ 6  The KM team members เรื่องแรกๆ ที่หัวหน้าทีม KM จะต้องคิดก็คือ จะหาใครมาเป็นทีม  ทีมใหญ่แค่ไหน  สมาชิกทีม ควรมีสมรรถนะอะไรบ้าง ทีมดำเนินการประยุกต์ KM ควรใหญ่แค่ไหน ตามผลการสำรวจทั่วโลกขนาดใหญ่ที่สุดคือ ๒๑ คน ในองค์กรที่มีพนักงาน ๓ แสนคน   ขนาดใหญ่ตามที่แนะนำในหนังสือคือ ๙…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๗. บทบาทของผู้บริหารระดับสูง

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๗ นี้ได้จากการตีความบทที่ 7  The role of senior management ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ KM ในองค์กร    และหัวหน้าทีม KM อาจต้องมีวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนแก่ผู้บริหาร    โดยวิธีการต่อไปนี้ บทบาทของผู้อุปถัมภ์ หนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook ใช้คำว่า KM sponsor   …

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๘. งบประมาณและเวลา

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๘ นี้ได้จากการตีความบทที่ 8 Budget and timescale สำหรับวงการ KM ไทย ข้อมูลในตอนที่ ๘ นี้มีความสำคัญมาก    เพราะจะช่วยให้มองภาพใหญ่ ของกิจกรรม KM ออก    และสามารถดำเนินการ KM อย่างเป็นระบบได้ ความจำเป็นต้องมีงบประมาณ ผู้เขียนหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๙. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโปรแกรม KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๙ นี้ได้จากการตีความบทที่ 9 Aims and objectives for the KM implementation programme หลังจากมียุทธศาสตร์ KM ขององค์กร (ตอนที่ ๔) แล้ว    ขั้นต่อไปคือกำหนดวัตถุประสงค์ของ โปรแกรม KM    ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ๘ ประเด็น ดังต่อไปนี้ แผนที่ผลได้…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๐. หาหุ้นส่วนดำเนินการ

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๐ นี้ได้จากการตีความบทที่ 10 Finding partners to help you บทที่ ๑๐ นี้ ว่าด้วยบทบาทอำนวยความร่วมมือ (orchestration role) ของทีม KM    ในการทำให้ ‘พลังหนุน KM’ (KM enabler) ทั้งสี่ ทำงานได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน     เพื่อนำไปสู่การ…