ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๘. หมวดหมู่ความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๘ นี้ ได้จากการตีความบทที่ 8 Strategic Knowledge Areas สรุปได้ว่า ในกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ของการจัดการความรู้ ต้องมีขั้นตอนของการกำหนด หมวดหมู่ความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายความว่าต้องไม่ดำเนินการจัดการความรู้แบบเหวี่ยงแห ไร้จุดเน้น ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่สำคัญที่สุดคือไม่จัดการความรู้ทั้งหมด แต่มุ่งคัดเลือกความรู้ที่มีความ สำคัญยิ่งยวดมาดำเนินการจัดการ ความสำคัญดังกล่าวหมายถึงความสำคัญต่อธุรกิจ โดยตอบคำถามว่า ความรู้ ที่มีคุณค่าสูงคืออะไร ความรู้อะไรที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ความรู้อะไรที่จะให้ ผลประโยชน์สูงแก่ผู้เรียน คำแนะนำคือ ให้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้พุ่งไปที่ประเด็นที่มีคุณค่าทางธุรกิจสูงสุด ที่เรียกว่า “หมวดหมู่ความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Knowledge Areas)   วิธีกำหนดความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ วิธีกำหนดหมวดหมู่ความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ทำได้ ๒ แนว คือแนว…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๗. วิสัยทัศน์และขอบเขตของ KM

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๗ ได้จากการตีความบทที่ 7 Knowledge Management Vision and Scope สรุปได้ว่า ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ และเขียนออกมาให้มีพลังเพื่อสื่อสารเป้าหมายและคุณค่า และกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน ป้องกันการทำงานอย่างเปะปะพร่ามัว วิสัยทัศน์เป็นคำสั้นๆ ไม่เกิน ๓ ประโยค ที่อ่านหรือฟังแล้วเห็นภาพพจน์ ว่า KM ขององค์กรเป็นอย่างไร และขอบเขตก็เช่นเดียวกัน บอกให้รู้ว่าจะเริ่มที่ส่วนไหนขององค์กรก่อน ถ้อยคำที่บอกทั้งสองสิ่ง มีความสำคัญในระดับสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วม ดังนั้น กระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ มีความสำคัญพอๆ กับตัววิสัยทัศน์ หรือสำคัญยิ่งกว่า เพราะหากบุคคลสำคัญ ในองค์กรมีส่วนสำคัญในการร่วมกำหนด ก็คือเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๖. สิ่งที่ขาดไม่ได้ของธุรกิจ

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๖ ได้จากการตีความบทที่ 6 Identifying Underlying Business Imperatives and Drivers สรุปได้ว่า ต้องควานหาสิ่งจำเป็นสูงสุดต่อการอยู่รอดขององค์กรให้พบ และจัดกรอบยุทธศาสตร์ KM ให้สนองสิ่งนั้น หัวใจที่สำคัญที่สุด ที่พึงตระหนักเสมอคือ KM ต้องสนองความต้องการขององค์กร และจาก ความต้องการนั้น ต้องคิดต่อไปยังปัจจัยที่ธุรกิจขององค์กรขาดไม่ได้ โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลตามที่ระบุ ในตอนที่แล้ว ปัจจัยที่ธุรกิจขาดไม่ได้ เป็นตัวกำหนด KM ไอทีไม่ใช่ตัวกำหนด แต่เป็นตัวตอบสนอง นอกจากต้องหาสิ่งที่ธุรกิจขาดไม่ได้แล้ว ยังต้องไม่นำเสนอสิ่งนั้นในภาษา KM ต้องนำเสนอใน ภาษาธุรกิจ   ด้านที่ควรเน้น ๔ ด้าน…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๕. โครงสร้างของยุทธศาสตร์ และการพัฒนายุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๕ ได้จากการตีความบทที่ 5. Strategy Structure and Strategy Input สรุปได้ว่า เอกสารยุทธศาสตร์ KM มี ๑๑ ส่วน เริ่มจากหลักการและความจำเป็น ที่จะต้องเขียนจากการมีส่วนร่วมของบุคคลสำคัญขององค์กร ซึ่งได้ข้อมูลความเห็นจากการสัมภาษณ์ และการประชุมปฏิบัติการ เอกสารยุทธศาสตร์ควรประกอบด้วย ๑๑ ส่วนดังต่อไปนี้ หลักการ จุดเน้นสำหรับองค์กร วิสัยทัศน์ KM ขององค์กร ความรู้ที่ต้องเน้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงสร้าง KM การจัดการสารสนเทศ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อมโยงกับธุรกิจ โครงการทดลอง…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๔. บัญญัติสิบประการสำหรับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๔ ได้จากการตีความบทที่ 4 The Ten Principles Behind Your KM Strategy สรุปได้ว่า เพื่อให้กำดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรประสบความสำเร็จ สถาปนา KM เข้าไปฝังตัว อยู่ในทุกส่วนขององค์กรอย่างยั่งยืนและพัฒนาต่อเนื่อง ต้องดำเนินการตามหลักการสิบประการ ตามที่ระบุ ในตอนนี้   หลักการเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ การดำเนินการ KM ต้องมีการจัดระบบ ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร การดำเนินการ KM ต้องเชื่อมโยงความรู้ที่สำคัญยิ่งยวด กับจุดต้องการใช้งาน ต้องถือเป็นโปรแกรมเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องทำกรอบดำเนินการ KM ภาพรวม กรอบดำเนินการนี้ต้องฝังหรือบูรณาการอยู่ในโครงสร้างการทำงานขององค์กร…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๓. เหตุผลที่ต้องจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๓ ได้จากการตีความบทที่ 3 Making the Case for a Knowledge Management Strategy สรุปได้ว่า ต้องหาข้อมูลหลักฐานที่แสดงว่า ในขณะนี้ KM ขององค์กรอ่อนแอ และหากจัดให้เข้มแข็ง จะก่อผลดีต่อผลประกอบการและความเข้มแข็งขององค์กรในภาพรวม การจัดทำยุทธศาสตร์ KM เป็นโปรเจ็คเล็กๆ ในตัวของมันเอง ดังนั้น ก่อนดำเนินการ ต้องให้ผู้บริหารเชื่อว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ขององค์กร ในปัจจุบันมีการจัดการความรู้ในระดับด้อยกว่าที่ควรจะเป็น องค์กรต้องการยุทธศาสตร์ KM   ความรู้เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจหรือไม่ Peter Senge ให้นิยามคำว่า “ความรู้”…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๒. บทบาทของนักวิชาชีพด้านการจัดการความรู้

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ บันทึกตอนที่ ๒ ได้จากการตีความบทที่ 2 The Knowledge Manager Role สรุปได้ว่า Knowledge Manager ทำหน้าที่สำคัญ ๔ อย่าง และต้องมีคนอื่นๆ มาทำหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย เพื่อทำให้ KM บรรลุผลที่ต้องการ หนังสือใช้คำว่า Knowledge Manager ซึ่งผมตีความว่าหมายถึง นักวิชาชีพด้านการจัดการความรู้ ซึ่งหนังสือบอกว่ามีความหมายแตกต่างกันได้อย่างฟ้ากับดิน คืออาจเป็นเพียงบุคคลที่ทำหน้าที่จำเพาะส่วนเดียว ของระบบ “การจัดการความรู้” ขององค์กรที่ไม่ใหญ่นัก ไปจนถึงบุคคลที่รับผิดชอบระบบ “การจัดการความรู้” ขององค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่ แต่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด บุคคลเหล่านี้คือ…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : 1. การจัดการความรู้คืออะไร…..

ที่: https://www.gotoknow.org/posts/596407   บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A Guide for the Knowledge Management Professionals เขียนโดย Stephanie Barnes and Nick Milton ที่ปรึกษา KM มากประสบการณ์ หนังสือเล่มนี้เขียนสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือนักวิชาชีพด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Professionals) โดยตรง แต่ผมคิดว่า สาระมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติ” ด้วย ไม่ว่าในฐานะ “คุณเอื้อ” “คุณอำนวย” หรือ “คุณกิจ” ไม่ใช่แค่มีประโยชน์ต่อนักวิชาชีพด้านการ จัดการความรู้ โดยตรง เท่านั้น บันทึกตอนที่ ๑ ได้จากการตีความบทที่ 1 What Exactly Is Knowledge Management, and Why Do We Need…

การประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic ประกอบหนังสือ “ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้” โดยมีเงื่อนไขการประกวด ดังนี้ 1. หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 20 บท แต่ละบทจะประกอบด้วยภาพ infographic จานวน 1 ภาพ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทุกบท หรือบทใดบทหนึ่ง หรือหลายบท (ดูหัวข้อสารบัญได้ที่นี่) โดยอ่านและตีความเนื้อหาหนังสือได้จาก (ดาวน์โหลดเนื้อหาหนังสือ) 2. ผลงานของผู้เข้าประกวดต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่นโดยผู้ส่งประกวดต้องมีเอกสารลงนามรับรองว่าเป็นผลงานของตนทั้งสิ้น ไม่มีส่วนใดลอกเลียนมาจากแหล่งอื่น 3. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์นามสกุล .jpg, .psd, .และ .aiบันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของ สคส.สามารถนาไปใช้ แก้ไขเพิ่มเติมดัดแปลง หรือจัดทาซ้า และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถขอรับคืนไม่ว่ากรณีใดๆ เกณฑ์การตัดสินผลงาน 1. เนื้อหาในการนาเสนอ ถูกต้อง ครบถ้วน 2. แนวคิดตรงประเด็น สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย…