จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๗. การจัดระบบความรู้

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๗ นี้ได้จากการตีความบทที่ 17 Knowledge Organization ที่จริงเรื่องราวในบทที่ ๑๕ (การสังเคราะห์) แลที่ะบท ๑๖ (การค้นหาและใช้) เป็นเรื่องการจัดระบบความรู้    แต่การจัดระบบความรู้ยังมีส่วนที่สำคัญคือการจัดระบบอย่างมีหลักการและหลักฐาน เพื่อการเชื่อมโยงไปสู่ผู้ใช้    ให้เกิดผลต่อภารกิจหรือธุรกิจหลักขององค์กรอย่างแท้จริง หยั่งรากการจัดระบบความรู้ลงในพลังขับเคลื่อนธุรกิจ หัวใจของการจัดระบบความรู้ คือการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การจัดการความรู้โฟกัสการสนองความจำเป็นและเป้าหมายที่จำเพาะ (ไม่เปะปะ หรือกว้างเกินไป)     โดยที่ความรู้ตามเป้าหมายดังกล่าว ไหลผ่านพลังขับเคลื่อนธุรกิจ…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๘. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๘ นี้ได้จากการตีความบทที่ 18 Influencing the stakeholders เป้าหมายใหญ่ของ คือ เปลี่ยนพฤติกรรมของคนและวัฒนธรรมองค์กร    แต่ต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป    เปลี่ยนทีละด้านทีละคน    โดยมีเป้าหมายบุคคลสำคัญที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และเปลี่ยนแปลง ขั้นบันไดการยอมรับ การเปลี่ยนใจ เปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนพฤติกรรมคน เป็นไปตามขั้นตอน ๘ ขั้นตอน    โดยมองจากมุม…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๑๙. วัฒนธรรม การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลง

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๑๙ นี้ได้จากการตีความบทที่ 19 Culture, communications and change ความสำเร็จของการจัดการความรู้ต้องอาศัยพฤติกรรมที่ถูกต้องของสมาชิกองค์กร    พฤติกรรมนั้นหากทำจนติดเป็นนิสัยหรือเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปในองค์กร เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร    การจัดการความรู้กับวัฒนธรรมเป็นทั้งเหตุ และเป็นทั้งผลซึ่งกันและกัน    กล่าวคือ ความสำเร็จของการจัดการความรู้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้านบวก    และการดำเนินการจัดการความรู้เองจะต้องหาทางลดหรือกำจัดวัฒนธรรมด้านลบออกไป    และสร้างวัฒนธรรมด้านบวกขึ้นแทน     แต่วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ทั้งชัดเจนและไม่ชัดเจนหรือซ่อนเร้น    จึงต้องมีวิธีการจัดการอย่างแยบยล อย่างที่กล่าวในบทที่…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒๐. เตรียมแผนประยุกต์ใช้ KM

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๒๐ นี้ได้จากการตีความบทที่ 20 Preparing the KM implementation plan การดำเนินการ KM ต้องทำอย่างมีระบบ มีแบบแผน และมีขั้นตอน    ในบทที่ ๘ ได้กล่าวถึงแผนเงินและแผนเวลา    ซึ่งจำเป็นต้องมีในช่วงต้น เพื่อให้เริ่มงานได้    มาถึงขั้นนี้ เรามีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การประเมินขุมทรัพย์ความรู้  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การวิเคราะห์วัฒนธรรม  และร่างกรอบงาน…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒๑. สร้างเครือข่ายผู้นำ

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๒๑ นี้ได้จากการตีความบทที่ 21 Building the KM champion network บทนี้ว่าด้วยปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนถาวรของระบบการจัดการความรู้     และทำให้การจัดการความรู้ฝังแนบแน่นอยู่กับการดำเนินการธุรกิจหรือกิจกรรมหลัก ขององค์กร  ผู้นำ KM คืออะไร คำว่า “ผู้นำ KM” (KM champion) ในหนังสือเล่มนี้ เป็นวิสามานยนาม มีความหมายจำเพาะ   ดังจะสาธยายต่อไป ผู้นำ…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒๒. โครงการทดลอง

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๒๒ นี้ได้จากการตีความบทที่ 22 Trials and pilots การทดลองใช้การจัดการความรู้มี ๒ แบบ คือแบบ (๑) ทดลองเพื่อพิสูจน์หลักการ ใช้กระบวนการเดียวในหน่วยงานเดียว ในเวลาสั้นๆ ไม่กี่วัน หรืออย่างมากไม่กี่สัปดาห์    กับ (๒) โครงการนำร่อง  ใช้เครื่องมือหรือกระบวนการครบชุด ในสายงานเดียวขององค์กร  ใช้เวลานานเป็นปี การทดลองเพื่อพิสูจน์หลักการ    ในช่วงเริ่มต้นโครงการ KM…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒๓. ขยายผล ฝังลงเนื้อใน และพัฒนาระบบกำกับดูแล

บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้  ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization  โดย Nick Milton & Patrick Lambe    สาระในตอนที่ ๒๓ นี้ได้จากการตีความบทที่ 23 Roll-out, embedding and governance เป้าหมายของการริเริ่มดำเนินการ KM (KM implementation) คือการทำให้ KM ฝังเป็นเนื้อในของการทำงานในองค์กร    อยู่ในทุกสายธุรกิจ  มีระบบกำกับดูแล  และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อ    บทที่ ๒๓ นี้ อธิบายรายละเอียดของสภาพดังกล่าว ฝัง KM ลงเนื้อในองค์กรหมายความว่าอย่างไร ฝัง…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๗. บทบาทของผู้บริหารระดับสูง

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๗. บทบาทของผู้บริหารระดับสูง   การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นพลังหนุน KM ที่สำคัญที่สุด และเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุด หากไม่ได้รับการสนับสนุน   จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๗. บทบาทของผู้บริหารระดับสูง บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้ ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization โดย Nick Milton & Patrick Lambe สาระในตอนที่ ๗ นี้ได้จากการตีความบทที่ 7 The role of senior management ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ KM ในองค์กร และหัวหน้าทีม KM อาจต้องมีวิธีสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของตนแก่ผู้บริหาร โดยวิธีการต่อไปนี้ บทบาทของผู้อุปถัมภ์ หนังสือ…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๖. สมาชิกทีม KM

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๖. สมาชิกทีม KM   หัวหน้าทีมต้องคอยดูแล ให้มีการทำงานร่วมมือกันทั้งทีม KM ไม่แยกตัวกันเป็นส่วนๆ   จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๖. สมาชิกทีม KM บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้ ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization โดย Nick Milton & Patrick Lambe สาระในตอนที่ ๖ นี้ได้จากการตีความบทที่ 6 The KM team members เรื่องแรกๆ ที่หัวหน้าทีม KM จะต้องคิดก็คือ จะหาใครมาเป็นทีม ทีมใหญ่แค่ไหน สมาชิกทีม ควรมีสมรรถนะอะไรบ้าง ทีมดำเนินการประยุกต์…

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๓. อุปสรรคและหลุมพราง

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๓. อุปสรรคและหลุมพราง   สามบทแรกในบันทึกชุดนี้ เป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ “การจัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร” โดยมองจากมุมที่ต่างกัน ในตอนที่สามนี้ มองจากมุมของอุปสรรค และประสบการณ์การดำเนินการที่ผิดพลาด   จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๓. อุปสรรคและหลุมพราง บันทึกชุด จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร นี้ ตีความจากหนังสือ The Knowledge Manager’s Handbook : A step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization โดย Nick Milton & Patrick Lambe สาระในตอนที่ ๓ นี้ได้จากการตีความบทที่ 3 Barriers and pitfalls สามบทแรกในบันทึกชุดนี้ เป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ “การจัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร” โดยมองจากมุมที่ต่างกัน ในตอนที่สามนี้ มองจากมุมของอุปสรรค และประสบการณ์การดำเนินการที่ผิดพลาด เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนยิ่ง โอกาสดำเนินการผิดพลาดจึงมีได้มากมาย…