โครงการสร้างการเรียนรู้และพัฒนายุทธศาสตร์การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านพื้นที่ฐานการทำงานโรงเรียน

วัตถุประสงค์ (Development phase 3 เดือน)

คือ ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ทำความเข้าใจ การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านพื้นที่ฐานการทำงานโรงเรียนหรือสถานศึกษา จากโครงการดีเด่น (Best Practices) ของ สสส. เพื่อสังเคราะห์เป็นแนวทางและยุทธศาสตร์การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน ผ่านพื้นที่ฐานการทำงานโรงเรียน ที่จะส่งผลไปสู่การยกระดับสุขภาวะตัวเด็กและเยาวชนไทยได้ดียิ่งขึ้น ในระยะยาว