Sitemap

สอบถามโทร. 02-511-5855 #123 #138  คุณปาริชาติ คงสนิท, คุณธนิษฐ์ฌา ไชยวรรณ
e-mail: kmithailand.info@gmail.com, Thanidcha.oh@gmail.com eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) If justin were abandoned on an island he would bring smartwater not for the electrolytes, just because he likes the essay writer by pro-essay-writer.com taste

Human KM

ภาพรวมหลักสูตร การพัฒนาองค์กรหรือการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนหยั่งลึกถึงวิถีคิด วิถีชีวิตของคนในองค์กร ซึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องการการสนับสนุนและผลักดันจากหลายส่วนหลายด้าน แต่จะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญคือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับคนทำงานและองค์กร และเนื่องเพราะหลักการแนวคิดหรือสมมติฐานของ KM ที่เชื่อว่า มนุษย์หรือคนทำงานทุกคนมี “ความรู้” อยู่แล้ว และสามารถเรียนรู้หรือเพิ่มเติมความรู้ได้ตลอดเวลาจากการทำงาน ซึ่งก็คือ “ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)” นั่นเอง อย่างไรก็ตาม มีหลายองค์กรได้เรียนรู้และใช้ KM ในการจัดระบบหรือคลังความรู้เพียงมิติเดียวเท่านั้น ยังขาดซึ่งมิติสำคัญ คือ “คน” ที่จำเป็นต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์และศิลป์ของ KM (Human KM)” เข้าไปช่วยหนุนเสริมให้เกิดการ “พัฒนาตนเอง” ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เติบโตมาจากภายในตัวบุคคล และ “พัฒนาต่อยอดกันเอง” เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าต่อกัน นำ “ความรู้ฝังลึก” ของแต่ละคน มารวมกันให้เป็นความรู้ขององค์กร เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันจนกระทั่งเกิดการเคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้องค์กรมีทั้งศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้อย่างสอดคล้องกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานปกติและพัฒนางานประจำได้…

Overview for Executive

 

ภาพรวมหลักสูตร : เป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่กระชับสั้นและให้ภาพที่เชื่อมโยงชัดเจน เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ นอกจากจะใช้การบรรยายเพื่ออธิบายความหมายของการจัดการความรู้แล้ว ยังได้นำตัวอย่างจริงจากหน่วยงานที่ได้มีการนำหลักการ KM ไปใช้แล้วได้รับผลสำเร็จมาแสดงประกอบการบรรยายด้วย

นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่วงทดลองปฏิบัติจริง และจัดให้มีการสะท้อนการเรียนรู้ไว้เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปได้

เพื่อใช้กำหนดกรอบและสนับสนุนให้การจัดการความรู้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด

รูปแบบการเรียนรู้ : ผ่านการทดลองปฏิบัติ กรณีศึกษา การสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) We reserve the right to review the tutoring sessions for any purpose

KMI History

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส. หรือ KMI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ในฐานะโครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานการจัดการความรู้ในสังคมไทย โดยมี ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาพิเศษของ สกว. (ในขณะนั้น) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สคส. ได้ศึกษาและพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ผ่านโครงการนำร่องต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลภาคเหนือ ตอนล่าง โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้การทำนาข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (โดยมูลนิธิข้าวขวัญ) ฯลฯ ประสบการณ์ที่ได้รับทำให้ สคส. สามารถนำทฤษฎี การจัดการความรู้ของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย จนสามารถสร้างโมเดลการจัดการความรู้ และเครื่องมือ การจัดการความรู้ที่ใช้ได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และในชุมชน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2550 สคส. ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (ม.สคส.) ซึ่งถือเป็นการแปรเปลี่ยนรูปแบบ การทำงานในลักษณะโครงการไปสู่การเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานแบบ “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” คือบริหารองค์กรให้เลี้ยงตัวเองได้คล้ายกับ องค์กรภาคธุรกิจ หากแต่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การมุ่งทำกำไรสูงสุด เป้าหมายหลักในการดำเนินงานยังคงเป็นไปเพื่อสร้างเสริมให้คนไทยได้พัฒนาศักยภาพ ในการเรียนรู้ ให้สามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้ในชีวิตและในการทำงาน เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตน…

Home

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่ https://www.facebook.com/KMIinThailand/
ติดต่อพวกเราได้ที่ โทร.02-511-5855 ต่อ 123 และ 138
มือถือ.062-152-8176
และ Line Scan ได้เลยค่ะ eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) It is something small, but pressing escape instead of having menus clutter your otherwise immersive look at the world would have given the game a finer look

เสริมทักษะการเป็น “คุณอำนวย”

ภาพรวมหลักสูตร การพัฒนาองค์กรหรือการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ “ความรู้” (knowledge before material) เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนหยั่งลึกถึงวิถีคิด วิถีชีวิตของคนในองค์กร ซึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องการการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงหรือ “คุณเอื้อ” เพื่อปลุกกระแสทั่วองค์กรให้เกิดบรรยากาศตื่นตัว มั่นใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเกิดการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เกิดการไหลเวียนของความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ของพนักงานแต่ละคน(Individual Knowledge )พัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ขององค์ก ร(Business Knowledge) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องการ “คุณอำนวย” (Facilitator) หรือ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) ที่มีศักยภาพในการริเริ่ม กระตุ้น และผลักดันให้พนักงานมีแม่นยำในความรู้ที่เกี่ยวกับส่วนงานของตนเอง สินค้าและบริการของส่วนงานอื่น ๆ รู้เท่าทันการแข่งขันและโอกาสที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งมีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง เกิดการขยายตัวของความสำเร็จใหม่ ๆ เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ เกิด “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of Practices) กระจายอยู่ทั่วไปในองค์กร วัตถุประสงค์   เพื่อให้เข้าใจและฝึกทักษะการเป็น “คุณอำนวย” (Facilitator)ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรได้ เพื่อให้เข้าใจและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการทำงานได้ รูปแบบการเรียนรู้   …

หลักสูตรสำหรับผู้ปฎิบัติงาน

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) Figuratively, it refers to the process of settling essay helpers into a new job or situation

Metanoic Organizations

  ความบังเอิญ มักนำมาซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ เช่นเดียวกับเรื่องนี้ ผมตั้งใจไปขอคำแนะนำจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร “การบริหารเครือข่าย” แต่ในระหว่างการสนทนา อาจารย์ชัยวัฒน์ ท่านแนะนำ บทความหนึ่งขึ้นมา ให้ผมลองไปอ่าน อาจารย์เขียนหัวข้อลงในสมุดของผม เพราะคงเห็นว่าผมคงไม่คุ้นกับชื่อมันแน่ๆ ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้น   ความบังเอิญ มักนำมาซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ   เช่นเดียวกับเรื่องนี้   ผมตั้งใจไปขอคำแนะนำจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์  ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร  “การบริหารเครือข่าย”   แต่ในระหว่างการสนทนา  อาจารย์ชัยวัฒน์ ท่านแนะนำ บทความหนึ่งขึ้นมา  ให้ผมลองไปอ่าน  อาจารย์เขียนหัวข้อลงในสมุดของผม  เพราะคงเห็นว่าผมคงไม่คุ้นกับชื่อมันแน่ๆ  ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้น ผมกลับมาและได้เล่าให้ที่ประชุมเพื่อนร่วมงานฟัง   หลายคนสนใจ   โดยเฉพาะ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  (สคส. )    ซึ่งไปค้นหาในอินเตอร์เน็ตก่อนใคร  และแนะนำ link ให้พวกเราด้วย      การอ่านเที่ยวแรกเข้าใจยากจริงๆ   จึงต้องอ่านเป็นเที่ยวที่สอง และบางคอลัมภ์ ก็ต้องอ่านซ้ำหลายเที่ยวเลยทีเดียว…

In House Workshop

เน้นการออกแบบการเรียนรู้สำหรับประเภทองค์กรแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-made) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้การเรียนรู้ที่เน้นความเป็นกันเอง บรรยากาศสบายๆ ไม่เคร่งเครียด เป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ฝึกทดลองปฏิบัติ สะท้อนการเรียนรู้จากกิจกรรมและเรียนรู้จากกรณีศึกษาจากหลากหลายประเภทองค์กรที่นำการจัดการความรู้ไปปรับและประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ 

 
เป็นหลักสูตรที่สามารถจัดเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด ระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ตลอดจนบุคลากรในองค์กรในทุกระดับ
สอบถามโทร. 02-511-5855 #123 #138  คุณปาริชาติ คงสนิท, คุณธนิษฐ์ฌา ไชยวรรณ
e-mail: kmithailand.info@gmail.com, Thanidcha.oh@gmail.com eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) An den realschulen gab es 5755 https://ghostwriter-hilfe.com ghostwriter hausarbeit teilnehmer am probeunterricht