Lessen Learned ถอดบทเรียนความสำเร็จ เครื่องมือในการพัฒนางานและคนไปพร้อมๆ กัน

  • โพสต์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้หลักการ แนวคิด แนวทาง กระบวนการ เทคนิค วิธีการและเครื่องมือในการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการทำงาน ผ่านการฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อรู้ถึงคุณค่า ทำความเข้าใจและนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการทำงานและตนเองได้เป็นอย่างดี จึงเหมาะกับองค์กรและผู้ที่ต้องการดำเนินงานให้สัมฤทธิผลแบบก้าวกระโดด ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพคนทำงานไปพร้อมๆ กัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อรู้ถึงคุณค่า ประโยชน์และสร้างเจตคติที่ดีต่อพัฒนาการทำงานควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
  2. เพื่อเข้าใจแนวคิด หลักการ เครื่องมือ เทคนิค วิธีการและขั้นตอนในการถอดบทเรียนความสำเร็จในการทำงาน

เนื้อหาหลักสูตร

  • ปรัชญา แนวคิดและหลักการถอดบทเรียนความสำเร็จ
  • ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของการถอดบทเรียนความสำเร็จ
  • เทคนิค ขั้นตอนและกระบวนการถอดบทเรียนความสำเร็จ
  • ตัวอย่างและประสบการณ์การถอดบทเรียนความสำเร็จ
  • ปัญหา อุปสรรคและข้อพึงระวังในการถอดบทเรียนความสำเร็จ

รูปแบบการเรียนรู้

การเรียนรู้แบบ Play & Learn ผ่านกิจกรรมการฝึกทักษะและเรียนรู้แบบกลุ่ม