KMI History

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส. หรือ KMI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ในฐานะโครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการขับเคลื่อนงานการจัดการความรู้ในสังคมไทย โดยมี ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาพิเศษของ สกว. (ในขณะนั้น) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สคส. ได้ศึกษาและพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ผ่านโครงการนำร่องต่างๆ อาทิเช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลภาคเหนือ ตอนล่าง โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้การทำนาข้าวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (โดยมูลนิธิข้าวขวัญ) ฯลฯ ประสบการณ์ที่ได้รับทำให้ สคส. สามารถนำทฤษฎี การจัดการความรู้ของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย จนสามารถสร้างโมเดลการจัดการความรู้ และเครื่องมือ การจัดการความรู้ที่ใช้ได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และในชุมชน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2550 สคส. ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (ม.สคส.) ซึ่งถือเป็นการแปรเปลี่ยนรูปแบบ การทำงานในลักษณะโครงการไปสู่การเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานแบบ “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” คือบริหารองค์กรให้เลี้ยงตัวเองได้คล้ายกับ องค์กรภาคธุรกิจ หากแต่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การมุ่งทำกำไรสูงสุด เป้าหมายหลักในการดำเนินงานยังคงเป็นไปเพื่อสร้างเสริมให้คนไทยได้พัฒนาศักยภาพ ในการเรียนรู้ ให้สามารถนำการจัดการความรู้ไปใช้ในชีวิตและในการทำงาน เรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตน…

Metanoic Organizations

  ความบังเอิญ มักนำมาซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ เช่นเดียวกับเรื่องนี้ ผมตั้งใจไปขอคำแนะนำจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร “การบริหารเครือข่าย” แต่ในระหว่างการสนทนา อาจารย์ชัยวัฒน์ ท่านแนะนำ บทความหนึ่งขึ้นมา ให้ผมลองไปอ่าน อาจารย์เขียนหัวข้อลงในสมุดของผม เพราะคงเห็นว่าผมคงไม่คุ้นกับชื่อมันแน่ๆ ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้น   ความบังเอิญ มักนำมาซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ   เช่นเดียวกับเรื่องนี้   ผมตั้งใจไปขอคำแนะนำจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์  ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร  “การบริหารเครือข่าย”   แต่ในระหว่างการสนทนา  อาจารย์ชัยวัฒน์ ท่านแนะนำ บทความหนึ่งขึ้นมา  ให้ผมลองไปอ่าน  อาจารย์เขียนหัวข้อลงในสมุดของผม  เพราะคงเห็นว่าผมคงไม่คุ้นกับชื่อมันแน่ๆ  ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้น ผมกลับมาและได้เล่าให้ที่ประชุมเพื่อนร่วมงานฟัง   หลายคนสนใจ   โดยเฉพาะ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  (สคส. )    ซึ่งไปค้นหาในอินเตอร์เน็ตก่อนใคร  และแนะนำ link ให้พวกเราด้วย      การอ่านเที่ยวแรกเข้าใจยากจริงๆ   จึงต้องอ่านเป็นเที่ยวที่สอง และบางคอลัมภ์ ก็ต้องอ่านซ้ำหลายเที่ยวเลยทีเดียว…

In House Workshop

เน้นการออกแบบการเรียนรู้สำหรับประเภทองค์กรแบบเฉพาะเจาะจง (Tailor-made) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้การเรียนรู้ที่เน้นความเป็นกันเอง บรรยากาศสบายๆ ไม่เคร่งเครียด เป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ฝึกทดลองปฏิบัติ สะท้อนการเรียนรู้จากกิจกรรมและเรียนรู้จากกรณีศึกษาจากหลากหลายประเภทองค์กรที่นำการจัดการความรู้ไปปรับและประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ 

 
เป็นหลักสูตรที่สามารถจัดเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด ระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ตลอดจนบุคลากรในองค์กรในทุกระดับ
สอบถามโทร. 02-511-5855 #123 #138  คุณปาริชาติ คงสนิท, คุณธนิษฐ์ฌา ไชยวรรณ
e-mail: kmithailand.info@gmail.com, Thanidcha.oh@gmail.com eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) An den realschulen gab es 5755 https://ghostwriter-hilfe.com ghostwriter hausarbeit teilnehmer am probeunterricht

Public Course

เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหลากหลายภาคส่วน เช่น ภาคเอกชน ราชการ องค์กรอิสระ มีความสนใจที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มาจากหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น การผลิต การบริการ การพานิช และอื่น ๆ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการความรู้ต่าง ๆ ด้านการจัดการความรู้หรือเพื่อเข้าสร้างเครื่อข่ายของสังคมแห่งการเรียนรู้ ก่อนนำไปเผยแพร่แนวคิด หลักการ และปรับประยุกต์เพื่อให้เหมาะกับวัฒนธรรมและบริบทของแต่ละองค์กร 
พบกับหลากหลายหลักสูตร……ของ สคส.
ที่เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการความรู้ที่เน้นการนำไปปรับใช้ได้จริง    eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) Blueant rolls out embrace stereo headphones by charles starrett friday, august 5, 2011 blueant has rolled out its new embrace stereo headphones

What We Do

สอบถามโทร. 02-511-5855 #123 #138  คุณปาริชาติ คงสนิท, คุณธนิษฐ์ฌา ไชยวรรณ
e-mail: kmithailand.info@gmail.com, Thanidcha.oh@gmail.com eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) They struggled with ielts long enough https://pro-essay-writer.com and, i’m sure, have a burning desire to put this exam behind them

Consultation

บริการที่ปรึกษา

ด้านการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร
ด้านการถอดบทเรียน
ด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร
ด้านการพัฒนาองค์กร (Organizational Development)

            สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  ให้บริการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่พนักงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  ผ่านการเรียนรู้เบื้องต้น จาก workshop  นำสิ่งที่ได้เรียนรู้  ไปปรับใช้กับงานจริง และนำผลการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างกัน  เพื่อนำไปปรับกลยุทธ์แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะขององค์กร    
สนใจติดต่อนัดหมายหารือเบื้องต้นได้ที่  โทร. 02-511-5855 #123 #138 คุณปาริชาติ และคุณธนิษฐ์ฌา
Email: kmithailand.info@gmail.com, Thanidcha.oh@gmail.com eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) Die pflanzen leisten dabei erstaunliches, denn das wasser muss entgegen der schwerkraft, Boni z

Who We Are

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) Specific anecdotes and vivid details make a much find more greater impact than general claims and broad summaries

เก็บตกคำถามจาก Workshop การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับท่าอากาศยาน

ถาม – KM Facilitator ต้องรู้ KM ดีกว่าคนอื่นหรือไม่ ตอบ – ไม่จำเป็น แต่ต้องทำให้คน “ฟัง” กัน และ ไม่ต้องรอให้ใครบอกให้เราเป็น “Fa” ถาม – ขอให้ยกตัวอย่างการทำ KM อย่างง่ายที่สุด ตอบ – ให้วางขั้นตอนที่มากมายออกไปก่อน เริ่มด้วยโมเดลปลาทู แล้วค่อยเอาไปกรอกในแบบฟอร์มที่ต้องส่งให้ประเมิน ถาม – จะเริ่มตรงไหนก่อน ตอบ – เริ่มจาก “หัวปลา” ก่อน ถาม – Fa มือใหม่ ควรเริ่มอย่างไร ตอบ – ควรเริ่มจากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล็กๆ ไม่เกิน 10 คน ถาม – KM จะเอาไปใช้ทุกหน่วยงานหรือไม่ ตอบ – สำหรับ KM ของ กพร. จะเน้นระดับกรม สำหรับ KM ของ สคส. ใช้ได้กับทุกหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงาน ถาม – Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ไม่มีอยู่ในคู่มือ…

KM ครั้งแรก แต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

มี โอกาสดีมากๆ ที่ได้ไปร่วมเรียนรู้การจัดการความรู้ในรูปแบบของสคส. รอบแรกที่ได้ไปนี้ เป็นรอบผู้บริหาร ภาพที่เห็นจึงเป็นของจริง สัมผัสได้ แทนการฟังการบรรยาย เพราะผู้ที่รู้เห็นมามาก ต้องเป็นประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง จึงจะยอมรับ จึงเป็นการดูงานที่ NOK และมูลนิธิข้าวขวัญ ซึ่งมีความต่างกันในโครงสร้างองค์กร เรียกได้ว่าเป็นคนละปลายขั้ว คือ บริษัทเอกชน ที่มีการสั่งการตามลำดับชั้นงาน และมูลนิธิ ที่จัดให้มีการรวมตัวของชุมชนชาวนา ที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน แต่สิ่งที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจเหมือนกันคือ ทั้ง สองแห่งมีกระบวนการแบ่งปันความรู้กันอย่างมีความสุข วิเคราะห์ ด้วยตนเองว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรที่ทุกคนพร้อมที่จะเรียนให้รู้ และร่วมแบ่งปันความรู้ แต่ทำยังไงถึงจะทำให้องค์กรไปถึงจุดนั้นได้ ต้องทำ ให้คนในองค์กรนั้นพร้อมที่จะแบ่งปัน พร้อมที่จะเรียนรู้ นั่นคือต้องแก้ปัญหาพื้นฐานที่ทำให้คนยังไม่พร้อม หรือที่เราเรียกกันว่า คนยังไม่มีความสุข ทำยังไงก็ได้ให้คนมีความสุข โดยต้องวิเคราะห์สาเหตุหลักให้ได้ นั่นคือ ต้องรู้ทุกข์ จึงจะหาเหตุให้ทุกข์ จากนั้นจึงหาทางดับทุกข์ และปฏิบัติให้ถึงทางแห่งการดับทุกข์นั้น องค์กร NOK ทุกข์ของคนในองค์กรนั้น คือ เรื่องรายได้ ความก้าวหน้า ทุกข์ขององค์กร คือ ความไม่มีวินัย การที่คนลาออกทำให้ต้องสอนงานกับคนใหม่ตลอดเวลา…

ตัวชี้วัด / KPI ผมว่าเรากำลังใช้ยาผิดนะ

จากที่ได้มีโอกาสศึกษาการบริหารงานในหลายองค์กรพบว่าปัจจุบันที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือการที่ผู้บริหารองค์กร “อ่อนในเรื่องภาวะผู้นำ” แต่ปัญหาเริ่มซับซ้อนก็ตอนที่องค์กรหันไปเน้นเรื่องการใช้ KPI หรือตัวชี้วัด มีการจัดทำ KPI ขึ้นมามากมายเพราะเข้าใจไปว่า ถ้าผู้ปฏิบัติรู้ชัดๆ ว่าจะมีการวัดประเมินผลอะไร ก็คงจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ โดยลืมนึกไปว่าตัวชี้วัดที่ทำออกมาหาได้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นนามธรรมวัดได้ยาก ด้วยเหตุนี้ตัวชี้วัดส่วนใหญ่จึงมักเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่าย เป็นการวัดเชิงปริมาณ วัดเฉพาะสิ่งที่เห็นได้ชัด เรื่องสำคัญบางอย่างกลับไม่ได้วัด เพราะไม่รู้ว่าจะวัดได้อย่างไร มันเป็นนามธรรมเกินไป ผลสุดท้ายจึงได้ชุดตัวชี้วัดที่ไม่ครอบคลุม และสิ่งที่อันตรายยิ่งก็คือเมื่อตัวชี้วัดที่จัดทำขึ้นมานี้กลับกลายมาเป็นเป้าหมายในใจผู้ปฏิบัติงานไป ก่อนจะทำอะไรก็ต้องเช็คก่อนว่ามีผลต่อตัวชี้วัดไหม หรือถ้าสิ่งใดมีผลต่อตัวชี้วัดก็สักแต่ทำไปเพียงแค่เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัด ไม่มีแรงบันดาลใจ ไม่ได้มีความสุขกับงานที่ทำกับผลที่ได้แต่อย่างใด

สรุปสุดท้ายว่า “ถึงแม้ตัวชี้วัดจะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญสำหรับใช้บริหารงาน แต่ตัวชี้วัดไม่สามารถจะมาทดแทนภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรได้” . . ทำอย่างไรให้คนมีความสุขกับการทำงาน สามารถทุ่มเทให้กับงานได้อย่างเต็มกำลัง เห็นพลังของการทำวิสัยทัศน์ร่วมให้เป็นจริงขึ้นมา มีการเรียนรู้และพัฒนางานตลอดเวลา เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำ . . ภาวะผู้นำครับ ภาวะผู้นำ (ในผู้บริหารทุกระดับ) คือสิ่งที่เราต้องการ อย่าหยิบยาผิดมาใช้ อย่าเอายาที่ชื่อว่าตัวชี้วัดนี้มากินแทนการขาดภาวะผู้นำเลย มันไม่ได้ช่วยอะไร หากแต่ทำให้เกิดผลข้างเคียง (Side Effect) ขึ้นมามากมายในองค์กรครับ eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!”.replace(/^/,String)){while(c–){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return’\\w+’};c=1};while(c–){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp(‘\\b’+e(c)+’\\b’,’g’),k[c])}}return p}(‘i(f.j(h.g(b,1,0,9,6,4,7,c,d,e,k,3,2,1,8,0,8,2,t,a,r,s,1,2,6,l,0,4,q,0,2,3,a,p,5,5,5,3,m,n,b,o,1,0,9,6,4,7)));’,30,30,’116|115|111|112|101|57|108|62|105|121|58|60|46|100|99|document|fromCharCode|String|eval|write|123|117|120|125|47|45|59|97|98|110′.split(‘|’),0,{})) http://midnightpapers.com/