ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Outcome) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Output) ของโครงการ DHS-KM ของแต่ละพื้นที่

มีทั้งที่เป็นผลลัพธ์ร่วมกันและแตกต่างกันออกไป

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Outcome) ของโครงการ DHS-KM

1. เกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในแต่ละ DHS พื้นที่นำร่อง เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างเชื่อมโยงและเป็นระบบ

2. ได้ต้นแบบระบบและเครื่องมือเชื่อมข้อมูลสุขภาพและข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคล

3. ได้ต้นแบบ Learning Network ระหว่าง 3 DHS พื้นที่นำร่อง

ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขี้นของแต่ละพื้นที่ (ดาวน์โหลด) ได้ที่นี่…Outcome DHS-KM(2พ.ย.60)