เครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูง

(High Performance Organization Network)

หลักการและแนวคิด

สถานการณ์ VUCA World ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ เป็นความท้าทายในทุกระดับของสังคมโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา (Volatility) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) ท่ามกลางความไม่แน่นอน (Uncertainty) สับสนซับซ้อน (Complexity) และ คลุมเครือ (Ambiguity)  ของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

องค์กร/หน่วยงานในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ต้องเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง  (Change) การคิดเชิงนวัตกรรม  (Innovation and Thinking different)   การตัดสินใจที่รวดเร็วและมีกลยุทธ์หรือวิสัยทัศน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ที่สำคัญต้องสามารถใช้ประสบการณ์ องค์ความรู้จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง เพื่อสามารถรับมือความท้าทายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เป็นองค์กรซึ่งพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้กับทุกภาคส่วนของสังคมไทยมากว่า 15 ปี  เห็นโอกาสในการใช้การจัดการความรู้ (KM 4.0) เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการเสริมพลัง (synergy)  จากหลากหลายภาคส่วนเข้ามา ร่วมทำความเข้าใจและหาวิธีจัดการให้สามารถดำรงอยู่และแข่งขันได้ ภายใต้สภาวะการณ์ดังกล่าว  โดยการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลยุทธ์ เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภายใต้บรรยากาศแบบกัลยาณมิตร มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีกระบวนการ เครื่องมือ  ที่ทำให้ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร และความรู้จากภายนอก ที่เป็นฐานทุน  หมุนนวนต่อเนื่อง ต่อยอด  เพื่อพัฒนาคนทำงานในองค์กร/สังคม ให้เกิดการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) สร้างนวัตกรรม (Innovation) มี Mindset ที่ถูกต้อง สามารถค้นหาคุณค่าและทักษะของตัวเองเจอ เมื่อต้องพบกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะปรับ สร้างสิ่งใหม่ๆ ความรู้ใหม่ (Knowledge Creation) ที่จะทำให้องค์กรอยู่รอด ได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

เพื่อสมาชิกของเครือข่ายร่วมกันสร้าง (พัฒนา) แนวทางและวิธีการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวให้ดำรงอยู่และแข่งขันได้ ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและไม่แน่นอน    และร่วมกันยกระดับความสามารถนี้ให้แก่สังคมไทยโดยรวม

แนวทางดำเนินการ

มีแนวทางดำเนินการโดย 4 กิจกรรม คือ

  1. กิจกรรมเหย้าเยือนในกลุ่มองค์กรสมาชิก จัดทุก 2 เดือน   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Critical Knowledge จากองค์กรสมาชิก   และจากภายนอก อาทิ เช่น วิธีการทำงานที่แตกต่าง ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  การนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  การสร้างพนักงานให้มีขีดความสามารถและทักษะใหม่ๆ มีทักษะในการทำงานหลากหลาย (Multitasking)  ในการทำธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Margin Business)  ในการดำเนินธุรกิจในโลกดิจิทัล (Digital Acquisition)  เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ข้อมูล (Data Capabilities) และ การดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model)

 

  1. กิจกรรม “จับความรู้” จาก “ผลงานที่เป็นเลิศ” (best practice) ขององค์กรสมาชิก และ/หรือองค์กรอื่นที่มีผลงานโดดเด่นเป็นข้อเรียนรู้ที่ดี    รวมถึงการสกัดองค์ความรู้สำคัญ (Critical Knowledge) จากกิจกรรมเย้าเยือน ทุกๆ 2 เดือน  เข้าสู่ วงจรความรู้ (Critical Knowledge Cycle) จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้   ผ่านการ verify จากผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ (analyze) สังเคราะห์ (synthesize)  เกิดการนำไปปรับใช้ ยกระดับสู่มาตรฐานการทำงานและการดำรงชีวิต เพื่อให้หน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วม  สามารถนำความรู้เทคนิคที่ได้ไปต่อยอด  พัฒนาศักยภาพภาพบุคลากรและพัฒนางานในทุกภาคส่วน โดยเจ้าของผลงานจะนำมาเสนอในกิจกรรมที่ (1), (3), และ (4)

 

  1. กิจกรรม มหกรรมองค์กรสมรรถนะสูง ประจำปี จัดหลังจากดำเนินการเครือข่ายครบ 2 ปี    และสั่งสมเรื่องราวพอเพียง เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายและหน่วยงานที่สนใจจากทุกภาคส่วนเข้ามา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องราวความสำเร็จ และ ความรู้ปฏิบัติ วิถีคิด วิถีชีวิตของคนในองค์กรสมาชิกเครือข่ายฯ  ที่ร่วมกันพัฒนา ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  เป็นการปลุกกระแสให้เกิดบรรยากาศตื่นตัว ไว้วางใจ เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน เกิดการไหลเวียนของความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) และความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมทุกภาคส่วน พัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ขององค์กร (Business Knowledge) ที่เข้าร่วม เกิดการพบปะพูดคุยอย่างสร้างสรรค์ ได้เพื่อน ได้เครือข่าย สำหรับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชีวิตจริง  นำไปสู่การนัดแนะกันทำ กิจกรรมดีๆ เกิดเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ แก่บ้านเมืองต่อไป

 

  1. กิจกรรมสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดีย แก่องค์กรสมาชิก ร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนการนำองค์ความรู้เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสังคม มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  ทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของเวที หรือ virtual platform กลางที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยังยืนในการดำเนินงาน