ด้วยมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (ม.สคส.)  มีบทบาทในการพัฒนายุทธศาสตร์และส่งเสริมการใช้ การจัดการความรู้ (KM) ของสังคมไทยในภาคส่วนต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย ใน 3 ระดับ คือ

 1. ระดับบุคคล
  1. สามารถใช้ความรู้ ในการปรับเปลี่ยนการทำงานของตัวเอง และที่สำคัญ ปรับเปลี่ยนการทำงานร่วมกับกลุ่มให้ดีขึ้น: เกิด socialization กันทางความรู้ ความคิด และเกิดการร่วมมือกันทำงานเป็นกลุ่ม เป็นทีม
  2. ยกระดับการเรียนความรู้ ไปสู่ความคิด (ปัญญา)
  3. ยกระดับการเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด และระบบการให้คุณค่า เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Transformative Learning)
 2. ระดับองค์กร
 1. เพิ่ม Productivity/นวัตกรรมการทำงาน/ Business outcome เพื่อตอบเป้าหมายใหญ่องค์กร
 2. ให้มี bottom-up creativity ขึ้น ในองค์กรทุก sector (ราชการ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน)
 3. ปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน/โครงสร้างหน่วยงานให้ powerful ขึ้น
 4. มีความสามารถในการปรับตัว จนเข้าไปเป็นวิถีและวัฒนธรรมใหม่ (Learning Organization)
 5. มีความสามารถในการเผชิญความยากลำบากในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ เพราะ KM ที่ดี ทำให้เกิด การสั่งสมคุณภาพคน ทำให้คนในองค์กรพร้อมใจกันหาวิธีปรับตัว ฟันฝ่าผ่านสถานการณ์ ยากลำบากไปได้ และเรียนรู้สู่การประกอบธุรกิจ/ภารกิจในรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม
 1. ระดับสังคม
  1. เพิ่มการเข้าถึงโอกาสของคนในสังคมให้ทั่วถึงมากขึ้น (ความเท่าเทียม เป็นธรรมของสังคม – equity) ให้โอกาสคนตัวเล็กๆ ในท้องถิ่น ชุมชน ชายขอบของสังคมไทยได้เข้าถึงและมีโอกาสพัฒนาตัวเอง
  2. ผู้คนเกิดการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ บนฐานความรู้และข้อมูลเลือกทางเดินเพื่อสร้างสุขภาวะร่วมกัน (ลดทุกขภาวะ อันเกิดจากความไม่รู้ ไม่เท่าทันการเปลียนแปลง)

Leave a Reply