– มูลนิธิสยามกัมมาจล  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

– บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน

– บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน

– บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 

– บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

– บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

– บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

– บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด

– การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

– โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

– โรงพยาบาลศิริราช

– โรงพยาบาลรามาธิบดี

– สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ องค์กรมหาชน (สบร.)

– สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห่งชาติ (สวทช.)

– สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

– สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

– องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

– สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

– มหาวิทยาลัยกรุงเทพ