สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) องค์กรที่ศึกษาและพัฒนาศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อสร้างเสริมให้คนไทยได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้  นำการจัดการความรู้ไปใช้ในชีวิต เกิดการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร และพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

รับสมัครเพื่อนร่วมงานตำแหน่ง “ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ”  2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  1. ช่วยผู้จัดการโครงการฯ บริหารจัดการโครงการในด้านต่างๆ อาทิ การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน การพัฒนาโครงการย่อย หรือโจทย์วิจัย การติดตามและประเมินผล
  2. ร่วมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กับทีมงานและภาคีหุ้นส่วน (Partners) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ และสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย   
  3. เป็นหัวหน้าทีมวิชาการ ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา และความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์หรือกระทบต่อการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมาย
  4. ร่วมพัฒนาและเผยแพร่ศาสตร์ของ “การจัดการความรู้” ยุคใหม่ ที่จะยกระดับสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และยกระดับสู่การจัดการคุณค่า (Value Management) ของสังคม

คุณสมบัติที่ต้องการ

  1. การศึกษาระดับปริญญาโท – เอก
  2. เปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่จากการทำงาน และเรียนรู้ร่วมกันในทีมงาน
  3. รักที่จะสร้างสรรค์ ริเริ่มงานและโครงการใหม่ๆ และพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าทีม
  4. สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการ หรือพร้อมฝึกเป็นวิทยากรกระบวนการ KM
  5. ยืดหยุ่น สามารถปรับบทบาทตนเอง เพื่อผลักดันงานบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น 

ค่าตอบแทน 35,000 บาท หรือพิจารณาตามความสามารถ

วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายสมัคร ประวัติและเอกสารสำคัญต่างๆ พร้อมรูปถ่าย มาที่ e-mail : parichart@kmi.or.th หรือ คุณปาริชาติ  คงสนิท มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900