คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ประธานกรรมการ

ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

รองประธานกรรมการ

นายเดชา ศิริภัทร

กรรมการ

นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์

กรรมการ

นายพิศิษฐ์ ชาญเสนาะ

กรรมการ

ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์

กรรมการ

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

กรรมการ

นางสาวพเยาว์ ปฏิมาภรณ์ชัย

กรรมการและเหรัญญิก

ทีมงานมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ประธานกรรมการ

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

กรรมการ

นางชุติมา อินทรประเสริฐ

เลขาธิการ

นายธวัช หมัดเต๊ะ
นางสาววรรณา เลิศวิจิตรจรัส
นางวิชุดา ลิ้มศุภวานิช
นางสาวปาริชาติ คงสนิท

Leave a Reply